25
мај
2015

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ РУДАРСТВО-ЕКСПЛОАТАЦИЈА НАФТЕ И ГАСА

На 41. редовној сједници Наставно-научног вијећа Рударског факултета усвојен је план по којем су додата три предмета из уже научне области Експлоатација флуида.
С обзиром да од школске 2013/14 године одређени број студената слуша изборне предмете којима се развијају знања и вјештине из области Експлоатације нафте и гаса (5 предмета) извршена је додатна анализа тог фонда предмета и утврђено да је потребно даљње усаглашавање наставног плана и програма са програмима универзитета у окружењу додавањем додатних 3 изборна предмета из ове области.
Тако би се дјелимично промијенила структура обавезних и изборних предмета за област Експлоатације нафте и гаса, као специфичне области, са напоменом да је то и даље настава у склопу јединственог студијског програма Рударство.
Број изборних предмета би био 11 од укупног броја од 38 предмета на наставном плану и програму студијског програма Рударство што представља 29 % броја предмета, од чега је 8 предмета везано за област експлоатације нафте и гаса.
Наставни план, према Упутству за израду и побољшање студијских програма (Универзитет у Бањој Луци-новембар 2011. године), треба имати најмање сљедећи обим предмета из сваке од група предмета и то: основни предмети-10%, дисциплинарни или стручни предмети-20%, уско дисциплинарни предмети-20% ,комплементарни предмети- 5% и општих предмета 5 %. Поштујући те оквире Наставни план и програм студијског програма Рударство – област Експлоатације нафте и гаса има 8 ускостручних предмета односно 21 % што задовољава поменуте критеријуме.

Декан:
др Владимир Малбашић, ванред.проф.