25
maj
2015

IZMJENA I DOPUNA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA NA STUDIJSKOM PROGRAMU RUDARSTVO-EKSPLOATACIJA NAFTE I GASA

Na 41. redovnoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Rudarskog fakulteta usvojen je plan po kojem su dodata tri predmeta iz uže naučne oblasti Eksploatacija fluida.
S obzirom da od školske 2013/14 godine određeni broj studenata sluša izborne predmete kojima se razvijaju znanja i vještine iz oblasti Eksploatacije nafte i gasa (5 predmeta) izvršena je dodatna analiza tog fonda predmeta i utvrđeno da je potrebno daljnje usaglašavanje nastavnog plana i programa sa programima univerziteta u okruženju dodavanjem dodatnih 3 izborna predmeta iz ove oblasti.
Tako bi se djelimično promijenila struktura obaveznih i izbornih predmeta za oblast Eksploatacije nafte i gasa, kao specifične oblasti, sa napomenom da je to i dalje nastava u sklopu jedinstvenog studijskog programa Rudarstvo.
Broj izbornih predmeta bi bio 11 od ukupnog broja od 38 predmeta na nastavnom planu i programu studijskog programa Rudarstvo što predstavlja 29 % broja predmeta, od čega je 8 predmeta vezano za oblast eksploatacije nafte i gasa.
Nastavni plan, prema Uputstvu za izradu i poboljšanje studijskih programa (Univerzitet u Banjoj Luci-novembar 2011. godine), treba imati najmanje sljedeći obim predmeta iz svake od grupa predmeta i to: osnovni predmeti-10%, disciplinarni ili stručni predmeti-20%, usko disciplinarni predmeti-20% ,komplementarni predmeti- 5% i opštih predmeta 5 %. Poštujući te okvire Nastavni plan i program studijskog programa Rudarstvo – oblast Eksploatacije nafte i gasa ima 8 uskostručnih predmeta odnosno 21 % što zadovoljava pomenute kriterijume.

Dekan:
dr Vladimir Malbašić, vanred.prof.