O FAKULTETU

 

Univerzitet u Banjoj Luci – Rudarski fakultet Prijedor

 

Rudarski fakultet Prijedor je organizaciona obrazovno – naučna jedinica u sastavu Univerziteta u Banjoj Luci. Osnovan je, kao odsjek Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 16.05.1997. a od 12. maja 2009. godine ova visokoškolska institucija radi kao Rudarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci .

Rudarski fakultet obrazuje stručnjake na osnovnim, a od školske 2011/12 godine i na drugom ciklusu studija/master studijama. Uz to bavi se stručnim obrazovanjem i usavršavanjem iz matičnih oblasti, kao i naučno-istraživačkim radom.

 

Rudarsko inženjerstvo predstavlja primjenu inženjerstva i naučnih principa pri istraživanju i ekstrakciji minerala iz zemlje i mora. Zbog toga se pored izučavanja specijalističkih predmeta iz oblasti rudarstva, detaljnije izučavaju i predmeti iz geološke nauke i struke, zatim fundamentalne nauke, inženjerske nauke, inženjersko projektovanje, ekonomika, kompjuterske aplikacije, menadžement, zaštita zdravlja ljudi i okoline, i to sve sa aspekta održivog razvoja. U okviru nastavnog plana i programa na Rudarskom fakultetu u Prijedoru obuhvaćena su savremena teorijska tumačenja odgovarajućih fenomena i procesa u odgovarajućim tehnologijama ekstrakcije mineralnih sirovina i minerala, kao i same tehnologije, istraživačka oprema i mašine, uređaji i mehanizacija koje se koriste u savremenom rudarstvu.

Prema licenciranim programima na jedinstvenom studijskom programu Rudarskog fakulteta (studijski program prvi ciklus Rudarstvo i studijski program drugi ciklus Rudarsko i geološko inženjerstvo), preko izbornih predmeta usmjeravaju se studenti na veće sticanje znanja i veština iz oblasti površinske eksploatacije ležišta, podzemne eksploatacije ležišta, pripreme mineralnih sirovina, eksploatacije nafte i gasa. Puno usmeravanje ostvaruje se na II studijskom ciklusu preko modula za 1. površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina, 2. podzemnu eksploataciju ležišta mineralnih sirovina, 3. pripreme mineralnih sirovina 4. eksploataciju nafte i gasa i 5. geološko inženjerstvo.

Ukupna struktura studijskog programa rudarstva na Rudarskom fakultetu u Prijedoru podrazumijeva u ovom trenutku dva ciklusa u modelu 4+1+0. Pokretanje postupka za licenciranje III ciklusa studija na Rudarskom fakultetu Prijedor planira se u narednom periodu, čime bi konačni model studijskog programa bio: 4+1+3.

Naziv Rudarstvo
Nivo (ciklus) Prvi ciklus studija
Model 4+1+3
Broj ECTS bodova 240
Vrsta studija Akademske
Zvanje Diplomirani inženjer rudarstva
Oblast obrazovanja Inženjerstvo životne sredine/Rudarsko i geološko inženjerstvo
Način izvođenja nastave Redovne studije, u trajanju 8 semestara

 

Rudarski fakultet u Prijedoru je jedini fakultet koji školuje kadrove iz oblasti eksploatacije mineralnih sirovina sa znanjem i vještinama da mogu da obavljaju sve visokostručne poslove iz sektora mineralnih sirovina.

Studijski program Rudarstvo na Rudarskom fakultetu u Prijedoru ima jasno i nedvo­smi­sleno formulisanu svrhu, ciljeve i ishode učenja i usmjeren je na sticanje akademskog zvanja: diplomirani inženjer rudarstva 240 ECTS bodova, i master rudarstva sa 300 ECTS bodova

 

I ciklus studija

Plan i program fakulteta su usklađeni sa principima „bolonjske deklaracije“ odnosno studenti Rudarskog fakulteta studiraju na studijskom programu Rudarstvo, prema pravilima studiranja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske. Prema licenciranim programima na jedinstvenom studijskom programu Rudarskog fakulteta (studijski program prvi ciklus Rudarstvo i studijski program drugi ciklus Rudarsko i geološko inženjerstvo), preko izbornih predmeta usmjeravaju se studenti na veće sticanje znanja i vještina putem izbornih predmeta (11-14 izbornih predmeta od ukupno 38 predmeta) kroz jedinstveni studijski program rudarstva u oblastima površinska eksploatacija mineralnih sirovina, podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, priprema mineralnih sirovina i od školske 2013/14 godine i eksploatacija nafte i gasa).

Izmjenom nastavnog plana i programa je omogućeno studentima Rudarskog fakulteta da od školske 2013/14 godine počnu nastavu i sa novim usmjerenjem Eksploatacija nafte i gasa i to od šestog semestra nastave.

 

II ciklus studija

Od školske 2011/2012 godine izvodi se nastava i na drugom ciklusu studija/ master studiju. Puno usmeravanje ostvaruje se na II studijskom ciklusu preko modula za 1. površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina, 2. podzemnu eksploataciju ležišta mineralnih sirovina, 3. pripreme mineralnih sirovina 4. eksploataciju nafte i gasa i 5. geološko inženjerstvo.

Do danas je na fakultetu diplomiralo 92 studenta (od čega je 32 studenata diplomiralo u toku rada Rudarskog odsjeka a 60 studenata na Rudarskom fakultetu Prijedor). Naši studenti su zaposleni u velikom broju preduzeća koja se bave rudarstvom – rudnicima, projektnim institucijama, srednjim školama i dr. Time se pokazuje da nastavni plan i program Rudarskog fakulteta zadovoljava kriterijume rudarske privrede ali i drugih institucija u kojima rudarska profesija i inženjersko tehničko znanje ima punu upotrebljivost.

Na Rudarskom fakultetu je do sada završilo drugi ciklus studija 3 studenta a 2 kandidata.su stekla zvanje doktora nauka na doktorskim studijima prema Zakonu o Univerzitetu.

 

Rudarski fakultet je opredijeljen da razvija sistematski stvaralački rad u osnovnim, primjenjenim i razvojnim istraživanjima, koji treba da omogući otkrivanje novih znanja i korišćenje tih znanja u svim oblastima društvenog razvoja. Studijski programi su tako organizovan da se lako prilagode razvojnim fluktuacijama, zahtijevima društva i slično. U svom programu rada ukazuje na sledeće programske aktivnosti kojima će Rudarski fakultet posvetiti posebnu pažnju u radu, a koje se odnose na:

 

 1. visoki kvalitet u obrazovanju,
 2. dalje usaglašavanje nastavnih planova i studijskih programa sa nastavnim planovima univerziteta u okruženju i zemaljama sa razvijenom rudarskom privredom,
 3. kadrovsko jačanje Rudarskog fakulteta u smislu angažovanja novih kadrova u nastavničkim zvanjima ali i usavršavanju vlastitih kadrova (asistenata i mlađih nastavnika),
 4. opremanje laboratorija u cilju poboljšanja uslova rada,
 5. razvijanje naučno-istraživačkog rada,
 6. poboljšanje saradnje sa srodnim fakultetima,
 7. intenziviranje izdavačke delatnosti.

 

Studije su multidisciplinarne ali i konkretne-one pripremaju mlade kadrove za različite zadatke u praksi. Studiranje na Rudarskom fakultetu idealno je za mlade ljude koji vole prirodu i izazov da je proučavaju.

 

 

 • Osnovni cilj je fakultet sa fleksibilnim studijskim programima kojima će se formirati stručnjaci spremni da vode dinamičke promene savremenog društva, posebno u oblasti istraživanja, planiranja, eksploatacije i korišćenja mineralnih sirovina. Neposredno u narednoj godini cilj je da se obave sve aktivnosti i početak masterskih studija, kroz izborne predmete, na tri modula i to: 1. Istraživanje ležišta mineralnih sirovina, 2. Eksploatacija mineralnih sirovina i 3. Priprema mineralnih sirovina. Smatramo da su to realni ciljevi, koji se mogu ostvariti u postojećim uslovima angažovanjem dva ili tri gostujuća nastavnika u saradnji sa laboratorijama u Republici Srpskoj. Stalni ciljevi Rudarskog fakulteta su: 1. Podizanje nivoa kvalitete sva tri ciklusa studija: sada dodiplomskih, a kasnije i masterskih i doktorskih studija, 2. Unapređenje nastavnih planova i programa, 3. Omogućavanje studentima da prošire svoja znanja po sopstvenom izboru i da se na taj način uže specijalizuju, 4. Prenošenje najnovijih naučnih i stručnih znanja, razvoj nauke i naučno istraživačke misli, 5. Kontinuirano stvaranje novog naučno-nastavnog kadra i usavršavanje naučnog i stručnog podmlatka, 6. Osiguranje mobilnosti i međunarodno priznanje stečenih kvalifikacija sva tri ciklusa studija, 7. Razvoj izdavačke delatnosti, 8. Oprema laboratorija.
 • Da bi se ostvarila vizija, misija Fakulteta kao naučno-obrazovne institucije pozicionirane u statusu organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luci, je da uz stalno inoviranje nastavnih sadržaja, primjenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz istraživački proces, obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti istraživanja, eksploatacije i pripreme mineralnih sirovina. Obrazovanje obuhvata čitav spektar tradicionalnih i naprednih tehnologija usklađenih sa trendovima razvoja regiona. Obrazovanje na Fakultetu je u procesu usklađivanja sa Evropskim trendovima u neprekidnom i sistemskom radu na unapređenju svih oblasti osiguranja kvaliteta rada (studijski programi, nastava, istraživanje, vrednovanje studenata, udžbenici, resursi, nenastavna podrška, proces upravljanja), podizanje efikasnosti u obrazovnom procesu, povezivanje obrazovne, naučno-istraživačke i stručne djelatnosti, kao i izgradnji i unapređenju unutrašnje organizacije. U tom smislu Fakultet planira da, u skaldu sa Bolonjskom deklaracijom i opštim ciljevima Banjalučkog Univerziteta u narednoj godini organizuje ne samo dodiplomske studije iz oblasti rudarstva nego i masterske iz oblasti istraživanja ležišta, eksploatacije i pripreme mineralnih sirovina i zaštite sredine, a u dogledno vreme i doktorskih studija iz ovih oblasti. Takođe, fakultet će organizovati i forme doživotnog obrazovanja preko ciklusa predavanja, seminara, kurseva i sl. Osnovni dugoročni ciljevi Fakulteta u oblasti obrazovanja odnose se na to da se fleksibilnim studijskim programima formiraju stručnjaci spremni da vode dinamičke promene savremenog društva, posebno u oblasti istraživanja, planiranja, eksploatacije i korišćenja mineralnih sirovina. Dugoročni ciljevi j Fakulteta u oblasti naučno-istraživačkog rada fakulteta su usmereni na suštinsko unapređenje uslova za naučno-istraživački rad, kako bi se u budućnosti kvalitet ove delatnosti znatno poboljšao, a fakultet postao motorna snaga obnavljanja intenzivnog istraživačkog i projektantskog rada u ovoj oblasti, kakav je postojao u periodu do 1990. godine
 • Vizija Rudarskog fakulteta u Prijedoru je da se razvije u modernu evropskuvisokoškolsku instituciju priznatu po svojim naučno-istraživačkim dostignućima idostignućima svršenih studenata i postdiplomaca u oblasti planiranja, eksploatacije i korišćenja mineralnih resursa uz očuvanje i unapređenje životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja, kroz sticanje znanja, vještina iosposobljavanja studenata za samostalan i timski rad. Vizija je da Fakultet osposobi buduće lidere napredka privrede naše zemlje iregiona, stručnjake koji mogu da se uključe u naučno-istraživački rad u institutima i fakultetima u cijelom svijetu.
 • Prema konkursu koji je raspisan od strane Ministarstva nauke i tehnologije za 2010.god.za sufinansiranje naučno-istraživačkih projekata, odobren je projekat pod nazivom“ Istraživanje relevantnih fenomena u procesima eksploatacije mineralnih sirovina“, a nosilac realizacije projekta je Rudarski fakultet u Prijedoru. U projektu učestvuju: prof. dr Nadežda Ćalić, doc. dr Slobodan Majstorović, doc. dr Vladimir Malbašić, Dražana Tošić dipl. inž. rudarstva, Jelena Trivan dipl. inž. rudarstva i Ljiljana Tanakosić dipl. inž. rudarstva. Vrijeme trajanja projekta je dvije godine. Očekivani rezultati: izrada jedne doktorske teze i dva magistarska rada.