О ФАКУЛТЕТУ

 

Универзитет у Бањој Луци – Рударски факултет Приједор

 

Рударски факултет Приједор је организациона образовно – научна јединица у саставу Универзитета у Бањој Луци. Основан је, као одсјек Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, 16.05.1997. а од 12. маја 2009. године ова високошколска институција ради као Рударски факултет Универзитета у Бањој Луци .

Рударски факултет образује стручњаке на основним, а од школске 2011/12 године и на другом циклусу студија/мастер студијама. Уз то бави се стручним образовањем и усавршавањем из матичних области, као и научно-истраживачким радом.

 

Рударско инжењерство представља примјену инжењерства и научних принципа при истраживању и екстрaкцији минерала из земље и мора. Због тога се поред изучавања специјалистичких предмета из области рударства, детаљније изучавају и предмети из геолошке науке и струке, затим фундаменталне науке, инжењерске науке, инжењерско пројектовање, економика, компјутерске апликације, менаџемент, заштита здравља људи и околине, и то све са аспекта одрживог развоја. У оквиру наставног плана и програма на Рударском факултету у Приједору обухваћена су савремена теоријска тумачења одговарајућих феномена и процеса у одговарајућим технологијама екстракције минералних сировина и минерала, као и саме технологије, истраживачка опрема и машине, уређаји и механизација које се користе у савременом рударству.

Према лиценцираним програмима на јединственом студијском програму Рударског факултета (студијски програм први циклус Рударство и студијски програм други циклус Рударско и геолошко инжењерство), преко изборних предмета усмјеравају се студенти на веће стицање знања и вештина из области површинске експлоатације лежишта, подземне експлоатације лежишта, припреме минералних сировина, експлоатације нафте и гаса. Пуно усмеравање остварује се на II студијском циклусу преко модула за 1. површинску експлоатацију лежишта минералних сировина, 2. подземну експлоатацију лежишта минералних сировина, 3. припремe минералних сировина 4. експлоатацију нафте и гаса и 5. геолошко инжењерство.

Укупна структура студијског програма рударства на Рударском факултету у Приједору подразумијева у овом тренутку два циклуса у моделу 4+1+0. Покретање поступка за лиценцирање III циклуса студија на Рударском факултету Приједор планира се у наредном периоду, чиме би коначни модел студијског програма био: 4+1+3.

Назив Рударство
Ниво (циклус) Први циклус студија
Модел 4+1+3
Број ЕЦТС бодова 240
Врста студија Академске
Звање Дипломирани инжењер рударства
Област образовања Инжењерство животне средине/Рударско и геолошко инжењерство
Начин извођења наставе Редовне студије, у трајању 8 семестара

 

Рударски факултет у Приједору је једини факултет који школује кадрове из области експлоатације минералних сировина са знањем и вјештинама да могу да обављају све високостручне послове из сектора минералних сировина.

Студијски програм Рударство на Рударском факултету у Приједору има јасно и недво­сми­слено формулисану сврху, циљеве и исходе учења и усмјерен је на стицање академског звања: дипломирани инжењер рударства 240 ЕЦТС бодова, и мастер рударства са 300 ЕЦТС бодова

 

I циклус студија

План и програм факултета су усклађени са принципима „болоњске декларације“ односно студенти Рударског факултета студирају на студијском програму Рударство, према правилима студирања у складу са Законом о високом образовању Републике Српске. Према лиценцираним програмима на јединственом студијском програму Рударског факултета (студијски програм први циклус Рударство и студијски програм други циклус Рударско и геолошко инжењерство), преко изборних предмета усмјеравају се студенти на веће стицање знања и вјештина путем изборних предмета (11-14 изборних предмета од укупно 38 предмета) кроз јединствени студијски програм рударства у областима површинска експлоатација минералних сировина, подземна експлоатација минералних сировина, припрема минералних сировина и од школске 2013/14 године и експлоатација нафте и гаса).

Измјеном наставног плана и програма је омогућено студентима Рударског факултета да од школске 2013/14 године почну наставу и са новим усмјерењем Експлоатација нафте и гаса и то од шестог семестра наставе.

 

II циклус студија

Од школске 2011/2012 године изводи се настава и на другом циклусу студија/ мастер студију. Пуно усмеравање остварује се на II студијском циклусу преко модула за 1. површинску експлоатацију лежишта минералних сировина, 2. подземну експлоатацију лежишта минералних сировина, 3. припремe минералних сировина 4. експлоатацију нафте и гаса и 5. геолошко инжењерство.

До данас је на факултету дипломирало 92 студента (од чега је 32 студената дипломирало у току рада Рударског одсјека а 60 студената на Рударском факултету Приједор). Наши студенти су запослени у великом броју предузећа која се баве рударством – рудницима, пројектним институцијама, средњим школама и др. Тиме се показује да наставни план и програм Рударског факултета задовољава критеријуме рударске привреде али и других институција у којима рударска професија и инжењерско техничко знање има пуну употребљивост.

На Рударском факултету је до сада завршило други циклус студија 3 студента а 2 кандидата.су стекла звање доктора наука на докторским студијима према Закону о Универзитету.

 

Рударски факултет је опредијељен да развија систематски стваралачки рад у основним, примјењеним и развојним истраживањима, који треба да омогући откривање нових знања и коришћење тих знања у свим областима друштвеног развоја. Студијски програми су тако организован да се лако прилагоде развојним флуктуацијама, захтијевима друштва и слично. У свом програму рада указује на следеће програмске активности којима ће Рударски факултет посветити посебну пажњу у раду, а које се односе на:

 

 1. високи квалитет у образовању,
 2. даље усаглашавање наставних планова и студијских програма са наставним плановима универзитета у окружењу и земаљама са развијеном рударском привредом,
 3. кадровско јачање Рударског факултета у смислу ангажовања нових кадрова у наставничким звањима али и усавршавању властитих кадрова (асистената и млађих наставника),
 4. опремање лабораторија у циљу побољшања услова рада,
 5. развијање научно-истраживачког рада,
 6. побољшање сарадње са сродним факултетима,
 7. интензивирање издавачке делатности.

 

Студије су мултидисциплинарне али и конкретне-оне припремају младе кадрове за различите задатке у пракси. Студирање на Рударском факултету идеално је за младе људе који воле природу и изазов да је проучавају.

 

 

 • Основни циљ је факултет са флексибилним студијским програмима којима ће се формирати стручњаци спремни да воде динамичке промене савременог друштва, посебно у области истраживања, планирања, експлоатације и коришћења минералних сировина. Непосредно у наредној години циљ је да се обаве све активности и почетак мастерских студија, кроз изборне предмете, на три модула и то: 1. Истраживање лежишта минералних сировина, 2. Експлоатација минералних сировина и 3. Припрема минералних сировина. Сматрамо да су то реални циљеви, који се могу остварити у постојећим условима ангажовањем два или три гостујућа наставника у сарадњи са лабораторијама у Републици Српској. Стални циљеви Рударског факултета су: 1. Подизање нивоа квалитете сва три циклуса студија: сада додипломских, а касније и мастерских и докторских студија, 2. Унапређење наставних планова и програма, 3. Омогућавање студентима да прошире своја знања по сопственом избору и да се на тај начин уже специјализују, 4. Преношење најновијих научних и стручних знања, развој науке и научно истраживачке мисли, 5. Континуирано стварање новог научно-наставног кадра и усавршавање научног и стручног подмлатка, 6. Осигурање мобилности и међународно признање стечених квалификација сва три циклуса студија, 7. Развој издавачке делатности, 8. Опрема лабораторија.
 • Да би се остварила визија, мисија Факултета као научно-образовне институције позициониране у статусу организационе јединице Универзитета у Бањој Луци, је да уз стално иновирање наставних садржаја, примјену савремених метода и техника едукације и кроз истраживачки процес, образује младе и квалитетне стручњаке у области истраживања, експлоатације и припреме минералних сировина. Образовање обухвата читав спектар традиционалних и напредних технологија усклађених са трендовима развоја региона. Образовање на Факултету је у процесу усклађивања са Европским трендовима у непрекидном и системском раду на унапређењу свих области осигурања квалитета рада (студијски програми, настава, истраживање, вредновање студената, уџбеници, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања), подизање ефикасности у образовном процесу, повезивање образовне, научно-истраживачке и стручне дјелатности, као и изградњи и унапређењу унутрашње организације. У том смислу Факултет планира да, у скалду са Болоњском декларацијом и општим циљевима Бањалучког Универзитета у наредној години организује не само додипломске студије из области рударства него и мастерске из области истраживања лежишта, експлоатације и припреме минералних сировина и заштите средине, а у догледно време и докторских студија из ових области. Такође, факултет ће организовати и форме доживотног образовања преко циклуса предавања, семинара, курсева и сл. Основни дугорочни циљеви Факултета у области образовања односе се на то да се флексибилним студијским програмима формирају стручњаци спремни да воде динамичке промене савременог друштва, посебно у области истраживања, планирања, експлоатације и коришћења минералних сировина. Дугорочни циљеви ј Факултета у области научно-истраживачког рада факултета су усмерени на суштинско унапређење услова за научно-истраживачки рад, како би се у будућности квалитет ове делатности знатно побољшао, а факултет постао моторна снага обнављања интензивног истраживачког и пројектантског рада у овој области, какав је постојао у периоду до 1990. године
 • Визија Рударског факултета у Приједору је да се развије у модерну европскувисокошколску институцију признату по својим научно-истраживачким достигнућима идостигнућима свршених студената и постдипломаца у области планирања, експлоатације и коришћења минералних ресурса уз очување и унапређење животне средине у складу са принципима одрживог развоја, кроз стицање знања, вјештина иоспособљавања студената за самосталан и тимски рад. Визија је да Факултет оспособи будуће лидере напредка привреде наше земље ирегиона, стручњаке који могу да се укључе у научно-истраживачки рад у институтима и факултетима у цијелом свијету.
 • Према конкурсу који је расписан од стране Министарства науке и технологије за 2010.год.за суфинансирање научно-истраживачких пројеката, одобрен је пројекат под називом“ Истраживање релевантних феномена у процесима експлоатације минералних сировина“, а носилац реализације пројекта је Рударски факултет у Приједору. У пројекту учествују: проф. др Надежда Ћалић, доц. др Слободан Мајсторовић, доц. др Владимир Малбашић, Дражана Тошић дипл. инж. рударства, Јелена Триван дипл. инж. рударства и Љиљана Танакосић дипл. инж. рударства. Вријеме трајања пројекта је двије године. Очекивани резултати: израда једне докторске тезе и два магистарска рада.